English version
Výskum využitia rias pre fixovanie CO2 a výrobu biopalív (APVV)
  
Cieľ projektu

Cieľom projektu je výskum utilizácie CO2 na produkciu rias a ich využitie na výrobu biopalív druhej generácie – bioplynu a zložiek motorovej nafty. Technológia bude odskúšaná ako integrálna súčasť čistenia odpadových vôd s alternatívnym využitím surovej G-fázy z výroby FAME.

Predmetom výskumu je predovšetkým integrované zníženie produkcie skleníkových plynov GHG prostredníctvom využitia odpadového CO2 na produkciu rias a následné využitie na výrobu biopalív druhej generácie. Riasy majú výhodu vo veľmi rýchlych reprodukčných cyklov, väčšiu toleranciu k vysokej ožiareniu a vyššia účinnosť premeny energie na biomasu vďaka malým nárokom na vedľajšie metabolické funkcie. Technológia bude odskúšaná ako integrovaný proces utilizácie CO2 riasami pri súčasnom čistení odpadových vôd, s možnosťou využitia odpadovej G-fázy z výroby FAME. Projekt predpokladá laboratórne a poloprevádzkové overenie výsledkov riešenia.

Tieto výskumné aktivity sú v súlade s implementáciou smernice 2009/28/EC o obnoviteľných zdrojoch energie.

Research of CO2 utilization with algae and fuel production
  
Project aims and objectives

The target of the project is the research of CO2 utilization to algae production and their use in second generation of fuels and components of diesel fuel. The technology will be tested as a integral part of waste water processing with the alternative use of G-phase from FAME production.

The subject of the research is predominantly integral decreasing the production of GHG via utilization of waste CO2 to production of algae and subsequently on use to production of second generation fuels. Algae have advantage in very fast reproduction cycles, great tolerance to high illumination and higher efficiency transformation of energy to biomass due low requirement on side metabolic function. The technology will be tested as a integral process of CO2 utilization by algae with waste water treatment and with possibilities use waste G-phase from FAME production. The result s of research will be tested both in laboratory and pilot plant scale. This research activities are in accord with implementation fo Directive 2009/28/EC on use renewable sources of energy.