English version
Biomasa - zdroj chemikálií a biopalív (APVV)
  
Cieľ projektu

Projekt sa venuje využitiu rastlinnej biomasy (najmä odpadovej lesnej a pôdohospodárskej), a tiež odpadov z priemyselného spracovania rastlinných surovín (napr. z potravinárskeho, drevárskeho a priemyslu výroby buničiny a papiera - sulfátový čierny výluh), za účelom získavania cenných zlúčenín s vysokou pridanou hodnotou, nachádzajúcich sa v týchto materiáloch. Cieľom projektu je:
  1. štúdium a objasnenie chemizmu degradačných reakcií makromolekulových zlúčenín,
  2. charakterizácia degradačných frakcií,
  3. návrh spôsobov rafinácie modifikovaných lignínov,
  4. návrh spôsobov získavania chemických zlúčenín s vysokou pridanou hodnotou,
  5. návrh spôsobov získavania kvapalných biopalív 2. generácie.
Cieľom projektu je teda aj vysoko - aktuálna požiadavka riešenia náhrady fosílnych zdrojov obnoviteľnými surovinovými zdrojmi.

Biomass - Source of chemicals and biofuels
  
Project aims and objectives

Project is dealing with the exploitation of plant raw materials (mainly forest and agricultural wastes), and also of wastes of industrial treatment of plant raw materials (from food, wood-working and industry of paper production - black liquors), with the purpose of obtaining of chemical compounds with added value, which can be found in these materials.

Aim of the project will be:
  1. study and understanding of macromolecular compounds degradation reactions,
  2. characterization of degraded fractions,
  3. suggestion for possible refining methods of modified lignin's,
  4. suggestion of methods for obtaining of chemicals with added value,
  5. suggestion of methods for obtaining of liquid biofuels of 2nd generation.
The results of this project will have high potential for subsequent applied research projects, demanded actually by industry.