English version
Chemické postupy zužitkovania biomasy v slovensko-maďarskom pohraničnom regióne
  
Cieľ projektu

Vytvorenie spoločného výskumno-vývojového pracoviska STU a Chemického výskumného centra MAV v Budapešti na lepšie chemické zužitkovanie biomasy v rámci výskumného projektu slovensko-maďarskej regionálnej spolupráce. Vývoj katalyzovaných chemických procesov zužitkovania biomasy z prihraničnej oblasti MR a SR.

Cieľom je v rámci nášho spojeného výskumného pracoviska vypracovávať postupy účinnej premeny vybraných poľnohospodárskych vedľajších produktov na užitočné produkty, využiteľné v malých závodoch regiónu.

Sú to:

(1) Termické (pyrolytické) zneškodnenie nebezpečného potravinárskeho odpadu (napr. kostná múka, kosti s mäsom, atď.), ako aj katalyzovaná premena poľnohospodárskych vedľajších produktov rastlinného pôvodu a pyrolýzneho plynu/oleja vznikajúceho v procese na syntézny plyn, motorové palivo a rastlinné živiny obsahujúce fosfor a dusík (umelého hnojiva na prírodnej báze)

(2) Vývoj nového účinného katalytického postupu na výrobu nižších alkoholov z kyselín (najmä etanolu z kyseliny octovej), vznikajúcich pri termickom a fermentačnom spracovaní biomasy.

(3) Vývoj nových účinných katalytických postupov na premenu glycerolu vznikajúceho pri transesterifikácii olejov a tukov na užitočné produkty. Vytvorené spoločné pracovisko sa v nasledujúcom programovom období (2014-2020) sústredí na riešenie aktuálnych chemických problémov v regióne.

Chemical processes of Biomass utilisation in the Slovak-Hungarian frontier region
  
Project aims and objectives

PCreation of joint Slovak-Hungarian laboratory for development of catalyzed chemical processes of biomass utilization in cooperation with Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences. Development of catalyzed chemical processes of biomass utilization from Slovak-Hungarian frontier region. In the framework of joint laboratory to develop catalyzed chemical processes of utilization agricultural wastes from Slovak-Hungarian frontier region, which are usable in SMEs in the same region.

Namely:

1) Thermal (pyrolytic) incineration of food wastes (bones, etc.), catalyzed thermal transformation of lignocellulosic materials, to synthesis gas, fuels and fertilizers containing phosphor and nitrogen.

2) Development of new effective catalyzed process of preparation of lower alcohols from biocarboxylic acids (mainly ethanol from acetic acid)

3) Development of new effective catalyzed process of bioglycerolu transformation to value added chemical products. The created joint laboratory in the next programmed period (2014-2020) will by concentrated on the actual problems of biomass utilization.