English version
  Laboratórium metylesterov mastných kyselín
  
  Charakteristika: Laboratórium sa zameriava na štúdium prípravy a vlastností metylesterov) (ME) a etylesterov (EE) vyšších mastných kyselín z rastlinných olejov a živočíšnych tukov, ich úpravy, aditivácie a komplexné využitie vedľajších produktov, vznikajúcich pri ich výrobe. ME a EE sa využívajú ako alternatívne ekologické palivo alebo jeho zložka pre dieselové motory z domácich a obnoviteľných zdrojov. V laboratóriu sa permanentne vyvíjajú postupy prípravy ME a EE, testujú sa nové zdroje, optimalizujú sa technológie, študuje a testuje sa príprava a vlastnosti mazacích olejov, pripravených z chemicky modifikovaných prírodných olejov a tukov. Veľká pozornosť sa venuje aj glycerolu - vedľajšiemu produktu z výroby ME a EE. Laboratórium má širokú medzinárodnú spoluprácu, vyvinuté technológie sú predmetom viacerých predaných know-how licencií.
  
  Oblasť praktického využitia: ME a EE sa využívajú ako alternatívne palivá v dieselových motoroch, vyrábajú sa z obnoviteľných domácich zdrojov. Môžu byť tiež použité ako ekologické rozpúšťadlá, mazadlá a technické kvapaliny. Po vhodnej chemickej modifikácii sa môžu použiť ako povrchovo aktívne látky, mazadlá, antikorozívne prísady a pod.
  
  Najvýznamnejšie projekty:
 • Predpríprava rastlinných olejov a tukov pred ich transesterifikáciou metanolom/etanolom.
 • Technológia výroby ME a ich finálna úprava s cieľom splniť normu EN 14 214.
 • Technológia výroby EE a ich finálna úprava s cieľom splniť normu EN 14 214.
 • Technológia spracovania surového glycerolu a jeho čiastočná a úplná rafinácia.

  Najvýznamnejšie publikácie:
 • Cvengroš J., Považanec F.: Production and treatment of rapeseed oil methyl esters as alternative fuels for diesel engines. Biores.Technol. 55 (1996) 145-152.
 • Cvengroš J., Cvengrošová Z.: Quality control of rapeseed oil methyl esters by the determination of acyl conversion. J. Am. Oil Chem. Soc.71 (1994) 1349-1352.
 • Bírová A., Švajdlenka E., Cvengroš J., Dostálíková V.: Determination of the mass fraction of methyl esters in mixed fuels. Europ. J. Lipid Sci. Technol. 1004 (2002) 271-277.
 • Cvengroš J., Cvengrošová Z.: Used frying oils and fats and their utilization in production of methyl esters. Biomass Bioenergy 27 (2004) 173-181.
 • Polavka J., Paligová J., Cvengroš J., Šimon P.: Oxidation stability of methyl esters studied by DTA and Rancimat. J. Am. Oil Chem. Soc. 82 (2005) 519-524.

  Laboratory of fatty acids methyl esters
  
  Description: Laboratory deals with the study of preparation and properties of fatty acids methyl esters (ME) and ethyl esters (EE), based on vegetable oils and animal fats. The ester final treatment, their additive adjustment and complex utilization of by-products are studied as well. ME and EE are used as alternative ecological fuel for diesel engines based on domestic renewable resources. Permanent research activity in the ME/EE technology occurs in the laboratory, new resources are tested, technologies are optimized, lubricants based on chemically modified oils/fats are studied. Attention is paid also on glycerol - the by-product from the ME/EE production. Laboratory goes in international cooperation, developed technologies are sold as know-how licences. The EU Directive 2003/30/EC recommends to replace 2 % of the fuel consumption by biofuels in 2005. To fulfill it, the search and utilization of new resources is necessary as well as the complex by-product use. The laboratory with its publication and invention activities meets these requirements.
  
  Area of practical application: ME and EE are used as alternative diesel fuels produced from renewable domestic resources. They can be also used as ecological solvents, lubricants and technical liquids. After proper chemical modification they can serve as tensides, lubricants, anti-corrosive additives.
  The most important projects:
 • Pretreatment of vegetable oils/animal fats before their transesterification by methanol or ethanol.
 • Technology of ME preparation and their final treatment with the aim to meet the standard EN 14 214.
 • Technology of EE preparation and their final treatment with the aim to meet the standard EN 14 214.
 • Technology of crude glycerol preparation and partial and total glycerol refining.
The most important publications:
 • Cvengroš J., Považanec F.: Production and treatment of rapeseed oil methyl esters as alternative fuels for diesel engines. Biores.Technol. 55 (1996) 145-152;
 • Cvengroš J., Cvengrošová Z.: Quality control of rapeseed oil methyl esters by the determination of acyl conversion. J. Am. Oil Chem. Soc.71 (1994) 1349-1352;
 • Bírová A., Švajdlenka E., Cvengroš J., Dostálíková V.: Determination of the mass fraction of methyl esters in mixed fuels. Europ. J. Lipid Sci. Technol. 1004 (2002) 271-277;
 • Cvengroš J., Cvengrošová Z.: Used frying oils and fats and their utilization in production of methyl esters. Biomass Bioenergy 27 (2004) 173-181;
 • Polavka J., Paligová J., Cvengroš J., Šimon P.: Oxidation stability of methyl esters studied by DTA and Rancimat. J. Am. Oil Chem. Soc. 82 (2005) 519-524.