English version
  Laboratórium molekulovej destilácie
  
  Charakteristika: Laboratórium je zamerané na delenie a čistenie tepelne nestálych kvapalín a kvapalných zmesí s nízkou tenziou pár s uplatnením najmä v oblasti malotonážnej chémie, vo farmácii, chemickej technológii, potravinárstve a kozmetike. Šetrné podmienky pri separácii s využitím jemného vákua 0,1 až 10 Pa, s existenciou tenkého stieraného filmu spracovávanej zmesi na odparnom valci s dobou pobytu niekoľko sekúnd a pri šírke destilačnej medzery niekoľko cm umožňujú prípravu produktov bez ich tepelného poškodenia. V laboratóriu je k dispozícii 5 molekulových odpariek so stieraným filmom so špičkovými parametrami s výkonmi 80 -120 ml/h, 2-4 l/h a 8 -15 l/h. Boli vyvinuté desiatky originálnych technológií a molekulových odpariek, chránené desiatkami domácich a zahraničných patentov. Laboratórium permanentne spolupracuje so zahraničnými a domácimi firmami najmä v oblasti farmácie a podieľa sa aj na výrobe farmaceutických produktov.
  
  Oblasť praktického využitia: Delenie a čistenie tepelne nestálych látok s vyššou mólovou hmotnosťou a kvapalín s vysokou teplotou varu v malotonážnej výrobe chemických špecialít, vo farmácii, potravinárstve a kozmetike.
  
  Najvýznamnejšie projekty:
 • Vývoj molekulových odpariek so stieraným filmom v laboratórnom a prevádzkovom meradle.
 • Aplikácia molekulovej destilácie v chemickom, farmaceutickom a potravinárskom priemysle.
 • Fyzikálna rafinácia jedlých olejov.
 • Regenerácia opotrebovaných minerálnych olejov.
Najvýznamnejšie publikácie:
 • Cvengroš J.: Three-stage wiped-film molecular evaporator - design and application. Chem.Eng.Technol. 18 (1995) 49-58.
 • Cvengroš J.: Regeneration of used mineral oils. Erdöl Erdgas Kohle 116 (2000) 127-128.
 • Cvengroš J.: Physical refining of edible oils. J. Am. Oil Chem. Soc. 72 (1995) 1193-1196.
 • Cvengroš J., Pollák Š., Micov M., Lutišan J.: Film wiping in the molecular evaporator. Chem. Eng. J. 81 (2001)9-14.
 • Lutišan J., Cvengroš J., Micov M.: Heat and mass transfer in the evaporating film of molecular evaporator. Chem. Eng. J. 85 (2002) 225-234.

  Laboratory of molecular distillation
  
  Description: Laboratory deals with the separation and purification of heat sensitive liquids and liquid mixtures with low vapour tension. The field of application covers the production of chemical specialties, pharmacy, chemical technology, food technology and cosmetics. Gentle conditions by the separation using fine vacuum 0.1 - 10 Pa, the existence of thin liquid film on evaporation surface with liquid residence time only few seconds and narrow distilling gap allow to process the material without its thermal damage. 5 molecular evaporators with wiped film with throughput capacity of 80 -120 mL/h, 2 - 4 L/h a 8 - 15 L/h are available in the laboratory. Tens of original technologies and several molecular evaporators were developed in this laboratory with long-term tradition. Developed techniques and devices are covered by many domestic and foreign patents. The laboratory cooperates with some companies particularly from the pharmacy and participates also on pharmaceutical production.
  Area of practical application: Separation and purification of heat sensitive compounds with higher molar mass and liquids with high boiling temperature in low-capacity production of chemical specialties, in pharmacy, food industry and cosmetics.
  The most important projects:
 • Development of molecular evaporators with wiped film for laboratory and industrial praxis.
 • Applications of molecular distillation in the pharmacy and chemical industry.
 • Physical refining of edible oils.
 • Regeneration of used mineral oils.
The most important publications:
 • Cvengroš J.: Three-stage wiped-film molecular evaporator - design and application. Chem.Eng.Technol. 18 (1995) 49-58.
 • Cvengroš J.: Regeneration of used mineral oils. Erdöl Erdgas Kohle 116 (2000) 127-128.
 • Cvengroš J.: Physical refining of edible oils. J. Am. Oil Chem. Soc. 72 (1995) 1193-1196.
 • Cvengroš J., Pollák Š., Micov M., Lutišan J.: Film wiping in the molecular evaporator. Chem. Eng. J. 81 (2001)9-14.
 • Lutišan J., Cvengroš J., Micov M.: Heat and mass transfer in the evaporating film of molecular evaporator. Chem. Eng. J. 85 (2002) 225-234.