BIORAFINERIA SK
   Technológie na výrobu rastlinných olejov, bionafty/FAME a biopalív druhej generácie
Naša firma ponúka
  Technologické dodávky a služby    Hlavné produkty
 1. Technologické linky na výrobu bionafty/MERO
 • úprava vstupného oleja
 • transesterifikácia
 • oddestilovanie prebytočného metanolu
 • odstredenie
 • neutralizácia
 • sušenie
 • úprava glycerolovej vrstvy
 • úprava Gfázy na G80% alebo G90% kvalitu
 • energetické využitie Gfázy alebo G90%
  (výroba pary/tepla a elektrickej energie)
2. Technologické linky na výrobu jedlých olejov
(fyzikálna rafinácia-molekulová destilácia vo filme)
 • odslizenie
 • bielenie
 • odkyslenie
 • deodorácia
 • plnenie do obalov
3. Destilačné zariadenia
 • destilácia metylesteru
 • destilácia glycerolu
 • rektifikácia metanolu
4. Technologické linky na výrobu ME z mastných kyselín
 • kyslá esterifikácia
 • destilácia metylesterov
5. Lisovacie linky s jedno/dvojstupňovým lisovaním
 • lisovanie na šnekových lisoch K 300
 • filtrácia oleja
 • dopravné a skladovacie systémy
Novinka
6. Regenerácia použitých minerálnych olejov
   (motorové oleje, prevodové oleje, atď.)
 • Proces založený na destilácii odpadových minerálnych olejov.
 • Výroba základového oleja pre ďalšie aplikácie.
Novinka
7. Splyňovanie

Technologické linky spracovávajúce všetky druhy odpadovej biomasy s následnou vysokoúčinnou výrobou elektrickej energie a tepla (kogenerácia). Hlavným produktom splyňovania je tzv. SYNTÉZNY PLYN.

Novinka
8. Pyrolýza a depolymerizácia

Technologické linky spracovávajúce rôzne druhy plastového odpadu, použitých pneumatík/olejov a rôznych odpadových polymérov na alternatívne kvapalné palivá s následnou vysokoúčinnou výrobou elektrickej energie a tepla (kogenerácia).

         Biodiesel Plant 10 KT
 
Biodiesel Plant 20 KT
 
Biodiesel Plant 30 KT
 
Biodiesel Plant 100 KT
 
Edible oil Plant
Technológia na výrobu jedlého oleja
 
Destilačné zariadenia
 
Lisovacie zariadenia
 
Regeneračné zariadenia
 
Tuesday 05.03.2024    00519439 © Copyright  Biorafineria SK
Amarant - Agro-industrial Group SVST Rapsoila BiodieselHolding Fabio Chemoprojekt
Site by Mirtech